+421905117707  | info@9miestneauto.sk

Podmienky

Kompletné Všeobecné podmienky si môžete prevziať TU

DOKLADY KTORÉ POŽADUJEME K UZATVORENIU ZMLUVY

Od fyzickej osoby:

  • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
  • vodičský preukaz – platný minimálne 2 roky

Od právnickej osoby:

  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list nie starší ako tri mesiace
  • vodičský a občiansky preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • splnomocnenie v prípade podpisu zmluvy inou osobou ako konateľom

DOBA PRENÁJMU

Minimálna doba prenájmu je 1 deň (t.j. 24 hod.). V zmluve uvádzame dobu prenájmu počtom dní. V prípade prekročenia doby prenájmu môžeme doúčtovať každý začatý deň prenájmu.

PLATOBNÉ PODMIENKY A DEPOZIT

Úhradu za predpokladanú dobu zapožičania vozidla požadujeme vopred. Zároveň požadujeme aj zálohu za vozidlo (DEPOZIT). Zálohu po vrátení nepoškodeného automobilu vrátime späť nájomcovi.

HAVARIJNÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI KRÁDEŽI

Vozidlá sú havarijne a zákonne poistené, v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je však  klient plne zodpovedný za všetky škody spôsobené jeho činnosťou na prenajatom vozidle.

CESTA DO ZAHRANIČIA

Klient musí pred uzavretím zmluvy o „Prenájme vozidla“ oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. Nie je povolené vycestovať do týchto krajín: Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Rusko, Ukrajina.

Pri ceste do zahraničia môžeme požadovať ďalší doklad a to: 

  • rodný list
  • faktúra za telefón
  • pas
  • list vlastníctva atď

NAJAZDENÉ KILOMETRE

Pri prenájme na jeden deň je limit kilometrov obmedzený na 300 km. Ak klient najazdí viac bude mu doúčtovaná sadzba 0,15 €/km. Pri prenájme na viac dní je limit  najazdených kilometrov 2100 km/7dní.

Prekročenie rýchlosti

Pri prekročení rýchlostného limitu nad hranicu 150 km/h , je prenajímateľ oprávnený udeliť zmluvnú pokutu vo výške zábezpeky vozidla. Dopravné priestupky: Ste zodpovedný za všetky dopravné priestupky vrátane priestupkov pri parkovaní a prekročení rýchlosti v čase, kedy je vozidlo vo vašej držbe. Okrem pokuty vám môže byť účtovaný administratívny poplatok. Spôsob riešenia a účtovania dopravných priestupkov závisí od typu pokuty a krajiny, kde priestupok nastal. Rovnako ste zodpovedný aj za úhradu poplatkov za používanie spoplatnených úsekov ciest.

SLUŽBY V CENE

Asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.

Súhlas s podmienkami prenájmu

Berte prosím na vedomie, že svojim podpisom zmluvy o prenájme motorového vozidla pri preberaní, zároveň súhlasíte, že ste si pozorne prečítali a oboznámili s podmienkami prenájmu na webovom sídle prenajímateľa https://www.9miestneauto.sk a porozumeli ste im. Ak ste vykonali rezerváciu vozidla online formou, alebo prostredníctvom e-mailu počas jej uskutočnenia je tento súhlas rovnako vyžadovaný pre úspešné pokračovanie v rezervácii. Po potvrdení rezervácie zo strany prenajímateľa telefonicky, alebo mailom sa rezervácia považuje za platnú a platí súhlas s podmienkami prenájmu zverejnenými na webovom sídle prenajímateľa https://9miestneauto.sk. Zmluva o prenájme je týmto spôsobom považovaná za zmluvu uzavretú na diaľku a riadi sa príslušnými platnými ustanoveniami.

Kontakty | Podmienky prenájmu vozidiel | Naši partneri | Ochrana osobných údajov | Súbory cookiesCopiright 2017 created by Redicon